සීලය සහ චිත්ත සංවරය

සීලය සහ චිත්ත සංවරය
සිල් සමාදන් වීමේ ශික්ෂාවන්හී කය සහ වචනය හැර චිත්ත සංවරයක් ගැන සැලකිලිමත් වීමක් පිළිබිඹු නොවෙයි. සිල් පද සියල්ලෙහි කාය වචී සංවරය පමණක් ගැන සැලකිලිමත් වී සිතෙන් සිදුවිය හැකි වැරදි නොසලකා හැර ඇත්තේ ඇයි..?
මෙම දේශනාව ඒ ගැන මැනවින් පැහැදිලි කිරීමකි.

තෙරුවන් සරණයි.

Date of recording: 
15.06.2013

දෘෂ්ටියට නොපැමිණ දර්ශනයෙන් සමන්විත වීම

දිටඨිඤච අනුපගම්ම දස්සනේන සම්පන්නෝ....
(දෘෂ්ටියට නොපැමිණ දර්ශනයෙන් සමන්විත වීම..)

දෘෂ්ටිය යනු අයහපත් දැකීමයි. අයහපත් දැකීම යනු පැවැත්මෙහි යතාභුත බව නොදැකීමයි.
විවිධ භුමින්හී, කර්මානුරුපව විද්‍යාමානවීඇති ආයතනයන්හට සාපේක්ෂව
(පටිච්ච සමුප්පන්නව)එම භූමියට අවේනික ලෝකයක් පැනවී ඇත.

Date of recording: 
15.06.2013

අවිද්‍යා සම්ප්‍රයුක්ත ආයතනයක ඉපදීම

අවිද්‍යා සම්ප්‍රයුක්ත ආයතනයක ඉපදීම

ආයතනයන් පටිච්ච සමුප්පන්න වන ප්‍රත්‍යයන් සහ ආයතනයන් ගේ ප්‍රත්‍ය තාවයෙන් පටිච්ච සමුප්පන්න වන හේතුන් පිළිසිඳ දැකීම ආයතනයන්ගේ යතාභුත බව පිළිසිඳ දැකීමයි.මෙය ධර්ම මාර්‍ගයෙහි ඉතා සිවිශේෂී කඩඉමකි. එසේ නොදැකීමේ ආදීනවය, කෙනකු ධර්ම මාර්‍ගය තුලම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයට පත්වීම හැර අනිකක් නොවේ....
ආයතනයක ඉපදීම් යනු හේතුන් ගෙන් විද්‍යාමානවන ආද්‍යාත්මික නාමධර්මයක පහළවීමකි. එය අනාත්මීය, අනිත්‍යයකි. ආයතනික කෘත්‍යයට ආවේනික හේතුන්ගෙන් හටගෙන හේතූන් නිරුධ වනවාත් සමගින් නිරුද්ධ වන විඥානයකි.

Date of recording: 
08.06.2013
ravi's picture

Dhatu manasikara (four elements of matter) meditation English

Date of recording: 
09-06-2013
ravi's picture

පිළිකුල් භාවනාව

ravi's picture

මෛත්‍රී භාවනාව

එල්බ සිටිනා දීර්ග සිහිනයෙන් අවදිවන්න

එල්බ සිටිනා දීර්ග සිහිනයෙන් අවදිවන්න......
අප.....
සංසාරය පුරා, අවිද්‍යාවෙන් පිරුණු ආශ්‍රවයන් හේතුවෙන්, කර්මානුරුපව, ආයතනයන් සහ ඒ ඔස්සේ ගොඩනැගෙන පන්චුපාදානස්කන්දයක්,සැම භවයකදී උරුම කරගත්තෙමු.
ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් නොදකිමින් ආයතනයන් මවනා මුලාව සහ ඒ ආනුසාරයෙන් පන්චුපාදානස්කන්දය මවනා "සිහින ලෝකයක" "කෙනකු " වී ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ මුල චේතනා ඇති කරගනිමින් ඊට උරුම කර්මපලම අත්වින්දෙමු.

Date of recording: 
16.02.2013

ලෝකය බාහිරව දැකීමේ හුරුව

පෘතග්ජන මනසෙහි ලෝකය බාහිරව දැකීමේ
හුරුව සහ බුදුන් හෙලිකල 'පැවැත්මෙහි යථාභුතබව'
(යථාභූත ඥානය)

පෘතග්ජන මනස අවිද්‍යාව හේතුවෙන්, ආශ්‍රවයන්ගේ පෙළඹවීමෙන් සහ
(සම්මා දිට්ටියෙන්)ආයතනයන් පිළිසිඳ නොදැකීමත් හේතුවෙන් ලෝකය
බාහිරින්ම දැකීමට හුරුවී ඊට පටිච්ච සමුප්පන්න සංකාර, කාර්ම පලයන්
අත්විඳිමින් සසර සැරිසරයි.

පෘතග්ජන මනෝ හාවයෙහි හුරුව..........
ප්‍රතිසන්ධි කර්මයන්ට පටිච්ච සමුප්පන්නව විද්‍යාමානවී ඇති ආයතනයන්(ප්‍රතිසංදී භවාංගයෙහි උපාදාන භුමියෙහි හැකියාවන්ට පමණක් සීමාවූ) පිලිබඳ අනාවභෝදයෙන්.....

Date of recording: 
2013-06-01
ravi's picture

English dhamma discussion - Pagoda 26-05-2013

Why practice asubha bawana, Salayathana six senses, four different ways to enter to the path of nibbana

audio-file: 
Date of recording: 
2013-05-26
ravi's picture

Asubha meditation - 32 parts of the body

How to practice asubha meditation using your own body. This would help to reduce unnecessary attachments, and improve samadhi.

Pages

Subscribe to Dr. Ravi Koggalage's dhamma discussions RSS