You are here

Audio

Audio discussions and desana

ravi's picture

දහම්සාකච්චා

ravi's picture

Discussion with the North American Group

ravi's picture

Discussion with the North American Group

‘‘අනත්තනි අත්තමානිං පස්ස ලොකං සදෙවකං;
නිවිට්ඨං නාමරූපස්මිං, ඉදං සච්චන්ති මඤ්ඤති.

‘‘යෙන යෙන හි මඤ්ඤන්ති, තතො තං හොති අඤ්ඤථා;
තඤ්හි තස්ස මුසා හොති, මොසධම්මඤ්හි ඉත්තරං.

‘‘අමොසධම්මං නිබ්බානං, තදරියා සච්චතො විදූ;
තෙ වෙ සච්චාභිසමයා, නිච්ඡාතා පරිනිබ්බුතා’’ති.

Date of recording: 
09.11.2020
Tags: 
ravi's picture

North American Group - Discussion නොදුටු මඩ පැල්ලම ගැන අවධානය යොමු කරවීම

ravi's picture

North American group- ඟැඹුරැ නින්දේ සමුදය සොයා - න සඥ්ඥ සඥ්ඥී , න විස්ඥ්ඥ සඥ්ඥී නොපි අසඥ්ඥී න විභූත සඥ්ඥී.

ravi's picture

North American group-

ravi's picture

Australia

ravi's picture

North American group-

ravi's picture

kalawewa

ravi's picture

North American group-

Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - Audio