ravi's picture

මාතර

ravi's picture

කය පිරිසිඳ දැකීම -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය

ravi's picture

English-Sinhala

ravi's picture

පපංච සංනා සංඛා සමුදා චරන්ති -සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

-සුභද්‍රාරාමය

ravi's picture

English

ravi's picture

සක්කායදිට්ටිය නොපිහිටීම සඳහා -දුටුවැව

ravi's picture

කායානුපස්සනාව-- මාතලේ

ravi's picture

දිට්ටේදිට්ටමත්තම් ****වැදගත්

Pages

Subscribe to Dr. Ravi Koggalage's dhamma discussions RSS